Skip to main content
Logo Czasopisma Polska

Konflikt interesów

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka, którą reprezentuje), recenzent albo redaktor zaangażowany jest w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na jego działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Potencjalny jego wpływ na osąd naukowy oscyluje między znikomym a bardzo dużym. Konflikt interesów może zachodzić również wtedy, gdy dotknięty nim człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy.

Autorzy proszeni są o ujawnienie wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, w tym wszelkich relacji finansowych, osobistych lub innych z osobami lub organizacjami, które mogłyby niewłaściwie wpływać lub być postrzegane jako mające wpływ na ich pracę. Złożone do druku maszynopisy muszą zawierać wszystkie informacje, które można by uznać za potencjalny konflikt interesów.

  • Kliknięć: 571

Polityka redakcyjna

Polityka redakcyjna

Autorzy, przesyłając tekst do redakcji, gwarantują, że samodzielnie napisali oryginalne dzieło naukowe, a jeśli używali fragmentów prac innych autorów, to że zostały one odpowiednio zacytowane. Plagiat we wszystkich jego formach jest działaniem nieetycznym i będzie przez redakcję podawany do publicznej wiadomości. Oczekujemy, że maszynopisy będą wynikiem oryginalnych badań, nie zostały wcześniej opublikowane lub nie są obecnie poddawane ocenie przez inne czasopismo.

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” poddawane są badaniu antyplagiatowemu przy pomocy systemu Antyplagiat dostarczanemu przez serwis Plagiat.pl.

Maszynopisy z ujawnionymi przypadkami ghostwriting zostaną przez redakcję odrzucone. Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do tych osób, które znacząco przyczyniły się do przygotowania koncepcji, wykonania lub interpretacji dostarczonego tekstu. Wszyscy ci, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy wraz z określeniem wielkości swojego udziału.

  • Kliknięć: 448

Indeksacja

„Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” jest indeksowana w bazach: CEJSH, BazHum, CEEOL, CEON, POL-Index, Google Scholar i Crossref.

  • Kliknięć: 358

Etyka wydawnicza

Etyka wydawnicza

Czasopismo stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania opracowanym przez Komitet ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics  – COPE) oraz wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk dla wydawców czasopism.

Redakcja zobowiązuje się do oceny maszynopisu pod kątem zawartości intelektualnej (ważność, oryginalność, trafność pracy, przejrzystość) bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autorów. Decyzja redaktorów o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu będzie opierać się wyłącznie na znaczeniu, oryginalności i jasności artykułu oraz znaczeniu badań dla celu czasopisma.

Decyzje o redagowaniu i publikowaniu treści nie są określane poza samym czasopismem – przez politykę rządów ani innych agencji. Redaktor ma pełną władzę nad całą zawartością redakcyjną czasopisma i terminem publikacji tych treści.

Redaktorzy i członkowie rady redakcyjnej nie będą wykorzystywać niepublikowanych informacji ujawnionych w przesłanym maszynopisie do własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody autorów.

W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego, takiego jak plagiat lub próba opublikowania wydanej pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat), Redakcja wniesie o złożenie wyjaśnień, a następnie podejmie kroki przewidziane w wytycznych COPE. Może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby. Redakcja zastrzega też sobie prawo ogłoszenia decyzji na stronie internetowej czasopisma.

Każdy zgłoszony akt nieetycznego zachowania wydawniczego zostanie zbadany, nawet jeśli zostanie wykryty wiele lat po publikacji.

  • Kliknięć: 785

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności