Polska 1944-45/1989.
Studia i Materiały XII/2014

TABLE OF CONTENTS

ARTYKUŁY I STUDIA

p007 0 00 01Anna Maria Jackowska, Polacy z emigracji i z kraju w propagandowej „zimnej wojnie” (proces Wiktora Krawczenki i tzw. sprawa „Międzynarodówki Zdrajców”)

Dariusz Jarosz, Historia powodzi w Polsce 1945–1989: prolegomena do badań

Bartosz Kaliski, Paryska „Kultura” i Czechosłowacja u progu „normalizacji” (wokół listu Jerzego Giedroycia do Macieja Kozłowskiego z 31 marca 1969 roku)

Krzysztof Kosiński, „Religianctwo”. Napięcie między ideologią a religią w świadomości członków i działaczy PZPR

Edyta Krężołek, „Na peryferiach…” Rola prasy w Październiku 1956 roku (na przykładzie województwa kieleckiego)

Tomasz Leszkowicz, Gomułkowska struktura władzy w nowej rzeczywistości. Funkcjonowanie Biura Prasy KC PZPR w roku 1971 a proces „dostrajania” polityki prasowej

Michał Przeperski, Mieczysław Rakowski i opozycja przed Sierpniem 1980 roku

Ewelina Szpak, Warunki sanitarne w powojennej Polsce. Zarys problemów i dynamiki zmian (1945–1970)

Hubert Wilk, „Nawet samochodów nie ma, zostały graty po Niemcach” – motoryzacyjny punkt startu – Polska 1944–1949

Magdalena Wnuk, Emigracja z „beznadziei”. Motywacje wyjazdów z Polski w latach osiemdziesiątych

Tadeusz Wolsza, Gadzinówki przed sądem Polski Ludowej (1946–1949)


MATERIAŁY I DOKUMENTY

Życie codzienne społeczności zamojskiej (1945–1950) w Dziennikach intymnych Marii Cieślak (Aleksander Juźwik)

Stenogram zebrania poświęconego omówieniu projektu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z dnia 18 i 19 kwietnia 1952 roku (Materiał źródłowy) (Andrzej Skalimowski)


REVIEWS

Piotr Zwierzchowski, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. (Jerzy Eisler)

„Nowa żywa historia”. „Bez wątpienia było warto!”. Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako (Michał Paziewski)


 

List of Abbreviations