Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały

 

 • O przekazaniu artykułu do recenzji decyduje Redaktor Naczelny po konsultacji z członkami Redakcji
 • Artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów, zgodnie z zasadą Double-blind review, zgodnie z którą zarówno autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamoś
 • Artykuły nie spełniające wymogów redakcyjnych (wg. instrukcji zamieszczonej na stronie polska-ihpan.edu.pl) będą odsyłane autorom z prośbą o dostosowanie ich formy do obowiązujących w czasopiśmie.
 • Ocenę artykułu przeprowadzają dwaj recenzenci zewnętrzni, którzy spełniają poniższe kryteria:
  • nie są afiliowani w tej samej jednostce w której afiliowany jest autor;
  • nie są członkami redakcji „Polska 1944/45-1989”;
 • Recenzenci w umówionym terminie przygotowują recenzję artykułu na udostępnionych im przez Redakcję  Przy ocenie artykułu brana jest pod uwagę: jego wartość merytoryczna, poprawność zastosowanych metod, spójność treści z tematem artykułu, zastosowana literatura przedmiotu, poprawność językowa.
 • Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją co do:
  • dopuszczenia artykułu do publikacji bez poprawek;
  • dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zasugerowanych przez recenzentów poprawek;
  • odrzucenia artykuł
 • Uwagi recenzentów są udostępnianie autorowi artykuł Autor może odnieść się do sugestii zawartych w recenzjach przedstawiając swoje stanowisku Redakcji.
 • Recenzenci nie mogą wykorzystać informacji uzyskanych podczas recenzji przed publikacją artykuł
 • Artykuły zatwierdzone do druku muszą posiadać dwie pozytywne recenzje.
 • Decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redaktor Naczelny po zasięgnięciu opinii członków Redakcji, mając na uwadze sporządzone recenzje artykułu, stanowisko autora oraz wersję tekstu po dokonanych przez autora poprawkach sugerowanych przez recenzenta.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są
 • Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracują